Alt det med småt

Vi kan godt lide klare linjer omkring vores forretning. Så her har vi nedskrevet alle de ting, du samtykker med, når du handler med os. Det meste af det burde give sig selv, og er det, vi betragter som god stil. Men skulle der alligevel være noget du er i tvivl om, skal du altid være velkommen til at kontakte os.

1) Disse betingelser og købsaftalen:

1.1 – Disse betingelser gælder for enhver leverance fra Nordstrøm. Betingelserne skal betragtes som en integreret del af købsaftalen mellem dig som kunde og Nordstrøm, dog sådan at købsaftalens bestemmelser skal gælde forud for disse betingelser, hvis der er uoverensstemmelse mellem købsaftalen og disse betingelser.

2) Betaling og ejendomsforbehold

2.1 – Betalingsbetingelser er fakturadato + 1 dag, og alle priser er oplyst eksl. moms.

2.2 – Hvis du ikke overholder en fakturas betalingsfrist, vil Nordstrøms arbejde ikke igangsættes, førend betaling har fundet sted.

2.3 – Ved overskridelse af betalingsfristen skal du betale 3% af fakturabeløbet i rente pr. påbegyndt måned, indtil det fulde beløb inkl. renter er Nordstrøm i hænde. Hvis det bliver nødvendigt at fremsende rykkere, vil disse blive pålagt rykkergebyrer i henhold til renteloven.

2.4 – Nordstrøm forbeholder sig ejendomsretten til de solgte ydelser, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter er betalt, hvis der skulle være påbegyndt arbejde inden betaling.

2.5 – Design og billedmateriale leveres efter gældende dansk lov om ophavsret.

2.6 – Nordstrøm har intet ansvar for kundens manglende ret til anvendelse af tekst, skrift, billeder, illustrationer, varemærker, logo, og lign, eller ved mangfoldiggørelse og reproduktion, der ejes af tredjemand. Dette forhold gør sig gældende for alt materiale leveret af kunden.

2.7 – D.v.s hvis du som kunde, leverer materiale du ikke ejer ophavsretten til, men denne ret ejes af trediepart, holdes Nordstrøm skadesløs for eventuelle retslige tvister eller andre omkostninger i forbindelse hermed.

2.8 – Ophavsretten til den udarbejdede løsning tilfalder Nordstrøm, dog kan kunden tillægges delvis ophavsret, hvis denne f.eks. i væsentlig grad har bidraget til løsningen. Kunden har derimod ubetinget brugsret til alt det leverede med mindre andet er specificeret. Det vil sige, at kunden må benytte sig af produktet på alle tænkelige måder, men dog aldrig kopiere, reproducere eller videresælge på nogen måde, der strider mod dansk lov om ophavsret.

2.9 – For design af tryksager, hjemmesider logoer og lign. arbejde indenfor grafisk design, gives kunden den eksklusive brugsret til det leverede.

2.10 – Nordstrøm forbeholder sig i alle tilfælde retten til at benytte det udviklede materiale som reference i reklameøjemed på for eksempel, men ikke begrænset til, Nordstrøms hjemmeside og trykte markedsføringsmaterialer.

2.11 – Klippekortet er gældende i 6 måneder fra betalingen er modtaget. Resterende klip modregnes ikke.

3) Mangler, reklamation og ansvar

3.1 – For at sikre leverancens kvalitet, skal du straks ved modtagelse af leverancen og inden ibrugtagelse undersøge det leverede med henblik på at finde eventuelle fejl eller mangler. Hvis du finder fejl eller mangler, skal du straks give Nordstrøm besked herom. Nordstrøm er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler efter kundens gennemgang og efterfølgende ibrugtagelse af det leverede.

3.2 – Du er berettiget til i op til 1 måned fra levering at reklamere over eventuelle fejl eller mangler ved det leverede.

3.3 – Såfremt der inden for reklamationsperioden, kan påvises mangler ved leverede varer eller ydelser, påtager Nordstrøm sig efter eget valg at afhjælpe manglen, at ombytte det mangelfulde produkt, at kreditere dig produktets eller ydelsens pris eller at give dig afslag i prisen.

3.4 – Såfremt Nordstrøm tilbyder ombytning af produktet eller afhjælpning af manglen, kan du ikke hæve købet eller kræve erstatning som følge af manglen. Nordstrøm er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af ombytning eller afhjælpning.

3.5 – Nordstrøms ansvar er i enhver henseende begrænset til direkte tab. Driftstab, tidstab, tab af data, tabt arbejdsfortjeneste og følgeskader kan ikke kræves erstattet.

3.6 – Nordstrøms erstatningsansvar er begrænset til det mindste af følgende to beløb:
a) Den samlede forfaldne og erlagte betaling for produktet
b) 16.000,- DKK eksl. moms.

4) Særligt om serviceydelser

4.1 – For serviceydelser, herunder konsulentassistance, installationshjælp, præsentationer, uddannelse, afholdelse af workshops, etc. beregnes de hos Nordstrøm til enhver tid gældende betalingsbetingelser (se afsnit 2).

4.1.1 – Konsulenttimer er møder og arbejde af strategisk, rådgivende eller analytisk karakter, herunder også undervisning, workshops, rådgivning mv. med mindre andet er aftalt.

4.1.2 – Produktionstimer omfatter design, udvikling, filmproduktion, mv., hvor arbejdet ikke har karakter af konsulenttimer.

4.2 – Arbejdstiden for konsulenter er begrænset til alle hverdage, undtagen helligdage, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag, fra kl. 9.00 – 20.00.

4.3 – Serviceydelser betales med de tilkøbte klip á enten 10 eller 20 timer.

4.4 – For timer ud over normal arbejdstid betales, efter aftale med dig, overtid svarende til normal timepris + 30%.

4.5 – Du erhverver samme rettigheder til resultatet af serviceydelser, som du besidder til det originalmateriale serviceydelsen knytter sig til. Vedrører serviceydelsen således en løsning eller udviklet materiale, hvortil Nordstrøm er rettighedsindehaver, erhverver du ikke bedre ret til resultatet af konsulentens ydelser, end du har til det produkt, hvortil Nordstrøm er rettighedsindehaver.

4.6 – For serviceydelser, hvor der ikke inden ydelserne skal leveres foreligger en skriftlig aftale med specifikation af det, Nordstrøm skal levere, garanterer Nordstrøm, uanset bestemmelserne i punkt 3.2-3.5, alene at udføre sine leverancer i overensstemmelse med god praksis inden for reklamebranchen og indestår for, at navngivne konsulenter har de oplyste kvalifikationer, men påtager sig i øvrigt ikke noget ansvar for fejl og mangler – herunder resultatansvar.

5) Udlæg

5.1 – Udlæg betales som udgangspunkt inden projektstart ud fra omkostningsestimat.

5.2 – Alle udlæg tillægges 10% (dog minimum 20,- kr. pr. udgiftsbilag) til administrations- og leveringsomkostninger.

6) Force Majeure

6.1 – Ingen af parterne er berettiget til erstatning eller til at ophæve aftalen i tilfælde af manglende opfyldelse, såfremt dette skyldes force majeure.

7) Lovvalg og værneting

7.1 – Nærværende betingelser og fortolkningen heraf er underlagt dansk ret og skal afgøres ved Nordstrøms værneting

BETALING

Hvis du ønsker, at vi skal lave et stykke arbejde for dig, har du mulighed for at købe et klippekort med forudbetalte timer på henholdsvis 10 eller 20 timer. Vi tager selvfølgelig altid gerne en gratis og uforpligtende snak om netop dit projekt med henblik på at vurdere, hvor mange timer der skal bruges på opgaven.

PRISER:

10 timers klippekort: 1.200,- DKK/time – I alt 12.000,- DKK.

20 timers klippekort: 800,- DKK/time – I alt 16.000,- DKK.

OPHAVSRET:

Vi får ofte henvendelser fra kunder, som finder det forvirrende, at vi forbeholder os ophavsretten til de udviklede løsninger. Det er dog helt normal praksis og ikke noget problem, så længe du som kunde forbeholder dig brugsretten til produktet – og i forbindelse med design, logoer og lignende den ekslusive brugsret. Kort sagt vil vi i langt de fleste tilfælde insistere på, at det er os, der er ophavsmænd til den udviklede løsning, mens I som kunder får (eventuel eksklusiv) ret til i alle sammenhænge at benytte den udviklede løsning. Med brugsretten har du dog ikke ret til at reproducere, videresælge og/eller redistribuere den udviklede løsning. Har du planer om redistribution eller lignende, så tag en snak med os om, hvordan vi kan imødekomme disse behov.